شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
 
داش حامد کجايی ؟ داش حامد بدو بيا که معروف شديم
البته من محبوبيت رو به معروفيت ترجيح می دم !!
بهرحال من امشب با يک حال ديگری با شما حرف می زنم ، من امشب به خودم بسيار هيجان زده شدم ! و ...
کليک کنيد و ببينيد که داش حامدتون چی می کشه .