چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
 
 
تو آنی که از یک مگس ! رنجه ای
که اکنون سالار و سر پنجه ای
تو کز يک مگس رنجه ای
نشاید که نامت نهند آدمی !!
...
به مگس بودن یا نبودنش گیر ندید ، تا آزمایش D.N.A روش انجام نشه ، نمیشه دقیقا گفت مگسه یا قورباغه اس ! به کل ماجرا نگاه کنید . ناتوانی محض در روزهای آغاز و توانمند شدن تدریجی در روزهای بعد ، سیر تکامل انسان بی نظیر است . به قول داش حامد - با اوون وبلاگ زشتش - واقعا چرا ؟