جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
 

- می دونید می خوام یه اعترافی بکنم ...

- می دونید من از اولش سپاهانی بودم

- عاشق محمود کریمی بودم

- الانم سکته کردم

- می دونید زندگی سخت شده

- می دونید قرار نبود اینطوری بشه

- هوا هم گرمه

- خیابونـــــــــــــا پر از چاله چوله

- اون وقتا کی اینجوری بود

- من یادم نمی آد هیچ وقت هوا انقدر گرم شده باشه

- من یادم نمی آد هیچ وقت پرسپولیسی بوده باشم

- من چرا هیچی یادم نمی آد ؟

- می دونید من عاشق جاواموجیری بودم ...

* پرسپولیس ۱ سپاهان ۴

....................................... يازدهم اردیبهشت ۸۶ - همون روزی که مُردم