جمعه ٦ آذر ۱۳۸۳
 
خليج عربی ؟
چيز عجيبی نيست . هزاران سال گردن ما کلفت بود ، خب اينجا هم خليج فارس بود . چند سالی هم هست بازوی اونا قطور شده ، خب ...
اگر چند سال پيش بود حتما خيلی اعصابم خرد می شد
اما از وقتی به قول بعضيها ، عقلم دراومده ديگه ...
 
 
می تونيد به نشانه اعتراض بريد اينجا رو امضا کنيد . منم اينکارو کردم ، اما اگر به امضا کردن ما بود که اوضاع اينجوری نبود قربونت .
اما نه تقصير هيچکس نيست
تقصير ابی هم که میره دبی پول ميگيره و خليج فارس رو نمی خونه نيست .
تقصير تو هم که ميري توی کنسرتش قر میدي نيست .
تقصير من هم که منتظر اولين فرصتم که تا پولی جمع شد برم دبی خرجش کنم نيست .
آره بازم کار کار انگليساس ، با اون چشمای چپشون ، آره کار اوناس . بگير راحت بخواب که ديگران هميشه جورکش اشتباهات من و تو هستند .