دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۳
 
 
يکی از ما داره باز تو عشق خيانت می کنه
داره دستاش به يه دست ديگه عادت می کنه ...