سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۳
 
 
 
 
 
 
 
 
هی پيشيه ، گريه نکن
ما هممون مثل هميم
صبحها که از خواب پا می شيم
نقاب به صورت می زنيم ...