شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۳
 
من ز مقصد ها ، پی مقصود های پوچ افتادم
تمام خوب ها رفتند و خوبی ماند در يادم
من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت
بهارم رفت
عشقم رفت
يارم رفت ...
 
معتقدم آدمی که يک دوست خوب داره ، دوستی که می تونه حرفاشو با او بزنه ، دوستی که با او خنديده و با او گريسته ، در واقع آدم ثروتمندی محسوب ميشه .
و من در حدود دو سال است که ثروتمند محسوب می شوم ( بابا متمول )
حالا اوون دوست نازنين که برای من دنيای خاطرات قشنگه ، داره برای مدتی نسبتا طولانی به يک سفر دور ميره و من معتقدم فاصله بين آدمها ، به اندازه فاصله بين قلباشونه .
سروناز خوبم ، با خاطراتت زندگی می کنم و خودم رو لحظه از تو دور احساس نخواهم کرد . سفرخوبی داشته باشی ، دوست خوب من .
دوستت دارم . هميشه منتظرتم