شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۳
 
اندفعه ياور بدجوری استاده !!
 
 
پس از هفته ها بلاخره با دعای دوستان از دست هکر نامرد نجات پيدا کرديم و مشت محکمی به دهان ياوگويان زديم و دوباره صاحب وبلاگ شديم . از فردا هم شروع می کنيم به دوباره نوشتن . از دوستانی احيانا ايميل وحشتناکی چيزی از طرف من گرفتند معذرت می خوام ، هر چند که من بهشون هشدار داده بودم . خلاصه اينکه هر چه فرياد داريد بر سر امريکا ، ببخشيد بر سر هکر بکشيد . اکنون با دلی روشن و ضميری استوار از خدمت برادران و خواهران مرخص می شوم تا از فردا دوباره شروع کنم .
با تشکر از رض فروغ !!