سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
 
 
چهل سال بعد و سرنوشت ...
 براستی چرا ؟ آيا روز اول فکر می کرد که اين سرانجام کار باشه ؟
هی بهش گفتم : داش حامد نکش !! داش حامد اين ماره ، اين خطرناکه !!
اما گوش نکرد
شما لطفا گوش کنيد ، من نمی دونم کی و کجا و توسط چه کسی قليون وارد سرگرمی های جوانان ايرانی شد ، اما خوب می دونم که بدون منظور نبود ، يکبار ديگه ما با دست خودمون تيشه به ريشه خودمون زديم تا ۱۰۰ سال بعد تو کتابهای تاريخمون بنويسيم که : استعمار انگليس بود که ترياک را در ايران رواج داد !! ای بابا .. ما تا کی سه نقطه ايم ؟
قليان = طلاق !!