چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
 
خواب است يا بيداری ، هرکدام که باشد زيباست
گويی که سرنوشت هميشه ناسازگار می گويد که خواب است 
آنهم يک خواب کوتاه 
اما هرچه که باشد زيباست
...
وحشت بيدار شدن اگر دلگيرم می کند
اگر از روزهای تلخ آينده واهمه دارم
اگر ...
گريزی نيست ، سرنوشت اينست
اما ، با همه تلخی هايش بازهم زيباست
مث يک خواب کوتاه
مث ...
 
بازهم می پرسی چرا خواب کوتاه ؟
از امروز اينجا می نويسم ...